Materials de construcció

Àrids

Els àrids son la matèria principal en molts sectors

Còdols, sorra, sauló, granits, granets, grava, etc.

Oferim diferents tipus d’àrids (àrids naturals, àrids reciclats, pedra ornamental, etc.) aptes per a diferents aplicacions: construcció i obra civil, indústria, llar…

Gestionem el subministre i el transport amb camions equipats amb les últimes tecnologies que garanteixen la correcta manipulació i entrega del material de manera ràpida i segura.

Additius, aïllants i impermeabilitzants

Productes essencials per la construcció

Millora en l'eficiència energètica

Oferim productes innovadores per a la construcció com additius, aïllaments i impermeabilitzants.

Els additius poden ser de diferents tipologies en funció de l’aplicació que se’n faci. Hi ha els anticongelants, els ponts d’unió, els accelerants, els retardadors, els plastificants i els netejadors.

Els aïllaments, d’altra banda, poden ser tèrmics i acústics i n’hi ha d’ecològics, també: la llana de roca, la fibra de vidre, el poliestirè expandit,el suro, i el geotèxtil.

Finalment, els impermeabilitzants són substàncies químiques que aturen l’aigua, ja que eliminen o redueixen la porositat del material i així allunyen la humitat del medi. Poden ser d’origen natural o sintètic: la làmina o tela asfàltica, l’emulsió bituminosa, la làmina EPDM, la pintura anti-goteres, entre d’altres.

Elements en ferro​

Extensa varietat d’elements per la construcció de forjats, murs, paviments, etc

 

Elements constructius de ferro i acer

Podeu trobar els elements constructius que més us encaixin des de bigues d’acer fins a malles electrosoldades.

Les bigues són de diferent tipus (UPN, IPN, IPE, HEB, HEA) i de diferents llargades, algunes de les quals tenim en estoc ja pintades.

També tenim un gran nombre d’elements corrugats, material molt utilitzat a la construcció juntament amb el formigó: barres, malles electrosoldades, cèrcol, … I com a novetat disposem de productes en acer corrugat inoxidable.

Les malles electrosoldades es venen en diferents materials (acer gris, galvanitzat o inoxidable) i en diferents mides estandaritzades o personalitzades.

 

Ciments, calç i guix

El ciment és un dels materials de construcció més importants

 

Diferents tipus de ciment

Diferents tipus de ciments, des del tipus I fins al V, depenent de si és per a ús general com pot ser voreres, edificis, ponts, clavegueram i embassaments de formigó reforçat, etc., o bé si s’utilitza en llocs on pot existir un atac moderat de sulfats com les estructures de desguàs on les concentracions de sulfat en aigües residuals són més grans del normal.

També tenim ciment blanc que s’utilitza per a la fabricació de formigons blancs o de colors, ja que admet diversos tints per rejuntar enrajolats.

Tot tipus de ceràmica

Trobareu el producte que millor s’adapti al vostre espai

Bloc Termoarcilla i Calibric...

Amb els blocs Termoarcilla ECO3 de Ceràmica La Coma, construeix murs d’una sola fulla amb prestacions superiors als murs tradicionals compostos per diverses capes. A més, aconsegueixi un rendiment superior al dels blocs Termoarcilla ECO i blocs Termoarcilla convencional.

Estalvia temps en les teves obres utilitzant el Calibric amb l’aglutinant.
Pràctica, ràpida i ergonòmica, la instal·lació amb Califix® et permetrà estalviar temps de treball: no hauràs de preparar morter ni netejar eines, instal·lació instantània.
Per aconseguir una major eficàcia en les teves obres, l’ús de Califix® juntament amb el bloc Calibric® Onev2 et permetrà concentrar-te en allò important. 

Prefabricats de formigó

Busquem els elements específic per obtenir el millor resultat a l’obra

Productes prefabricats que s'adapten a la construcció

Disposem de productes prefabricats de ciment i peces específiques per a vivendes, obra industrial, obra agrícola-ramadera, obra pública, urbanitzacions, etc.

Alguns dels elements més destacats són: forjats, biguetes, revoltons, prelloses, Jàsseres semi-prefabricades, complements, pilars, corretges, bigues de cantell constant, bigues de cantell variable, canals, plaques tallafocs, tancaments, jàsseres per a forjat, plaques alveolars, plaques TT, cobertes i paraments metàl·lics, terratzos, paviments, etc.

Pladur

Els perfils metàl·lics són clau ja que proporcionen resistència mecànica i aïllament

Plaques i perfils metàl·lics

Les plaques tenen diferents constitucións segons la seva aplicació (de guix laminat, de ciment, etc.) i són una bona solució ja que s’instal·len fàciment i ràpidament.

A més de les plaques també tenim els perfils metàl·lics que són indispensables per una bona instal·lació, com també d’altres accessoris com pastes, guix, etc.

Sate

Diferents opcions segons l’aplicació i l’acabat estètic més desitjat

Aïllament tèrmic de façanes

Instal·lem el sistema d’aïllament tèrmic de façanes (conegut com a sistema SATE) que redueix substancialment el consum de calefacció i aire acondicionat del vostre habitatge. Les façanes són els punts a tenir més en compte a l’hora d’aïllar bé un edifici i també  per garantir-ne la bellesa estètica i disseny. 

El sistema SATE es pot aplicar com acabat decoratiu de calç, acabat orgànic, panells, malles, fixacions mecàniques, perfils, etc.

 

Químics

Productes fruit d’anys d’experiència, investigació i millora contínua

Solucions per acabats

La darrera fase en l’execució de qualsevol projecte són els acabats, els quals són molt importants per fer que l’obra brilli per si sola. Disposem de tot tipus de productes per acabats finals d’obres, sellats i emplenats com masilles de poliuretà, talc químic, espumes de poliuretà, morter autoanivellant, morter de reparació, morters sense retracció…

Els morters són un dels productes més rellevants per reforçar el formigó, fixar elements, per anclatges i per protegir estructures, etc., ja que és un material amb molt bones capacitats: resistència a la compressió, adherència, flexibilitat, permeabilitat i velocitat d’enduriment. A casa en trobareu de tot tipus: cimentosos, millorats amb polímers, de lligaments mixtos…

 

Urbanització

Productes que milloren el nostre entorn i de manera sostenible

Paviment exterior

Posem a la vostra disposició elements de paviment exterior per tràfic pesat, per pas de peatons i jardins; resistents a la climatologia, permeables a l’aire i a l’aigua… Per exemple, adoquins drenant o lloses de formigó o de basalt, o abuixardats,… productes de diferents materials, mides, formes i colors. 

Entre d’altres, a més, també tenim altres elements com vorades, rigoles, adoquins, panots, llambordes, reixes exteriors… Posem èmfasis als canals de drenatge com els de formigó polímer per la seva impermeabilitat, bones propietats mecàniques i resistència als elements químics

 

Scroll to Top