Evacuació i tractament d’aigües

Canals

Solucions funcionals segons ús i l’edificació

Canals de coure, zenc prelacat i plàstic

Disposem d’una oferta variada en mides, materials i formes de canals per tal d’adaptar-se a les necessitats de la seva edificació.

Tenim canalons semicirculars, quadrats, clàssics, canalons cornisa, tubs, baixants, connexions a baixants, tapes, juntes, suports, unions, etc.

Tots ells en diferents materials com poden ser el coure, zinc titani, acer prelacat de colors, acer galvanitzat i acer inoxidable.

Evacuació d'aigües

Per al sector de l’edificació, carreteres, parcs i jardins, etc.

Drenatge i canalització d’aigües pluvials, industrials i d’ús domèstic

Oferim diversitat de solucions per al drenatge d’aigües pluvials, industrials i d’ús domèstic, una àmplia gamma de canals de drenatge, embornals, tapes de registre, separadors d’hidrocarburs i greixos, canalització en acer inoxidable i estacions de bombament.

Algunes solucions de drenatges més concretes en interiors a nivell domèstic són els canals de dutxa, enbornals d’acer inoxidable, tuberies, etc.

A nivell de la indústria agroalimentària, s’utilitzen canals i embornals en acer inoxidable, separadors de greixos per decantació, biològics, canonades en acer inoxidable, etc.

Finalment, per a obra civil disposem de monoblocs, tapes de fundició, separadors de hidrocarburs, etc.

Dipòsits i fosses sèptiques

Solucions adequades a les característiques del terreny o a les exigències de l’administració

Fosses sèptiques per la depuració d’aigües residuals domèstiques

Diferents opcions de fosses sèptiques segons volum: des d’equips  compactes per petites i mitjanes comunitats fins a estacións depuradores totals per a hotels rurals o càmpings.

També disposem dels accessoris per al tractament d’aigües residuals com poden ser reixes, separadors, cabalímetres, equips de cloració, etc.

Clavegueram

Amb certificació de producte (BVQI i AENOR)

Ampli ventall de tapes i reixes

Posem a la vostra disposició un àmpli ventall de tapes i reixes, embornals, canals i boques de desguàs; productes desenvolupats per ser funcionals i innovadors per al clavegueram i sanejament de les nostres ciutats.

Alguns dels productes com les tapes de pou, les tapes hidràuliques i les tapes de serveis poden incloure un marcatge personalitzat.

Scroll to Top